Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.hakashoes.com (“SKLEP”) jest własnością firmy AKARDO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825472, REGON: 385384350, NIP: 5512643212, o kapitale zakładowym w wysokości 118 858,40 zł, opłacony w całości.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie (“TOWARY” lub “TOWAR”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 3. Towar oferowany w naszym sklepie jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. 
 4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
 6. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
 7. Wszystkie zdjęcia i opisy znajdujące się w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich rozpowszechniania, kopiowania, używania w celach handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody sprzedawcy.
 8. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 9. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

§2 Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu (“KLIENT”), a AKARDO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
 3. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 4. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 2 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną AKARDO S.A. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zakupu danymi (imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu) potrzebnymi do prawidłowej realizacji transakcji.
 6. O wszelkich działaniach w czasie realizacji zamówienia i po jego realizacji, klient jest informowany pocztą elektroniczną.

§3 Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.
 2. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto i zawierają VAT, cła i podatki.
 3. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
  - system PayU lub Tpay
  - system Paypal
  - karta płatnicza
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 2 dni robocze Sprzedawca ma prawo odstąpić umowy sprzedaży.

§4 Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary. 
 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia.
 5. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami
  - Dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw-członków Unii Europejskiej.

§5 Odpowiedzialność za wady (reklamacja)

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. AKARDO S.A. odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Każdy towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czesc@hakashoes.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
  - opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega,
  - datę ujawnienia wady,
  - czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji.
 5. Brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy.

§6 Odstąpienie od umowy sprzedaży (zwrot)

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres Sprzedawcy podany w §1.
 4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, który jest do pobrania na stronach Sklepu. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: czesc@hakashoes.com.
 5. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnego działania strony (cookies wymagane) oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (cookies opcjonalne). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w pamięci urządzeń zgodnie z ustawieniami przeglądarki.